Text

# Pane, smiluj se S: Pane, smiluj se. L: Pane, smiluj se. S: Kriste, smiluj se. L: Kriste, smiluj se. S: Pane, smiluj se. L: Pane, smiluj se. # Sláva na výsostech K: Sláva na výsostech Bohu S: a na zemi pokoj lidem dobré vůle. L: Chválíme tě. S: Velebíme tě. L: Klaníme se ti. S: Oslavujeme tě. L: Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. S: Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. L: Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. S: Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. L: Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. S: Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. L: Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. S: Neboť ty jediný jsi Svatý, L: ty jediný jsi Pán, S: ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste, L: se Svatým Duchem, ve slávě Boha Otce. V: Amen. # Věřím K: Věřím v jednoho Boha, S: Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. L: Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, S: který se zrodil z Otce přede všemi věky: L: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha. S: Zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. L: On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. S: Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. L: Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. S: Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. L: Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. S: A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. L: Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, S: s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. L: Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. S: Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. L: Očekávám vzkříšení mrtvých S: a život budoucího věku. V: Amen. # Svatý Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. # Beránku Boží Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.