Noty

va, D / G C / G slá čest i G Ha R: lu ja, D / G le D G i moc, la D / G G chvá bro ře če D sus 4 ním, la A m 7 s do le ží. G ky C / D 3 G C / G ú cta A m 7 na i D / G dík To žeh nout nem D / E za kno ty pla me E m 7 Při 1. šel jsi cí, D / E nit změ jen rou dou E m 7 tna kvet lou roz du D / G v srd cích v za hra nu ti pus G D / E cích, D / E v srd cích C / D strá da C maj bez lás ky E m 7 da cích. ky lás H m 7 strá A m 7 bez čis tých, D / E ne slou žil kal se do E m 7 Sva 2. ctí ván D / E Král u kdo měl být E m 7 Ten, da ným, D / G pod Ne vin val no hy svým G u D / E tán, D / E tres vin Ne C / D byl po za C maj hřích E m 7 tres po tán. hřích za H m 7 byl A m 7

Text

R: Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením, síla i moc, úcta i dík Tobě navěky náleží. 1. Přišel jsi plamenem zažehnout knoty vírou jen doutnající, změnit pustinu v zahradu rozkvetlou v srdcích bez lásky strádajících, v srdcích bez lásky strádajících. 2. Svatý se dotýkal nečistých, sloužil Ten, kdo měl být uctíván Král umýval nohy svým poddaným, Nevinný za hřích byl potrestán, Nevinný za hřích byl potrestán.