Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech (Žalm 89)

2754

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. 1. Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: Navěky zajistím tvůj rod a tvůj trůn zbuduji pro všechna pokolení. 2. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. V tvém jménu jásají ustavičně a honosí se tvou spravedlností. 3. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, můj Bůh a skála mé spásy. Navěky mu zachovám svou milost, má smlouva s ním platit nepřestane.