Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. (Žalm 51)

2825

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. 1. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. Úplně ze mě smyj mou vinu a očisť mě od mého hříchu. 2. Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou. Jen proti tobě jsem se prohřešil, co je před tebou zlé, jsem spáchal. 3. Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ducha vytrvalosti ve mně obnov. Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha. 4. Vrať mi radost ze své ochrany a mou velkodušnost posilni. Pane, rty mé otevři, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.