Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: Nezatvrzujte svá srdce! (Žalm 95)

2827

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: Nezatvrzujte svá srdce! 1. Pojďme, jásejme Hospodinu, oslavujme Skálu své spásy, předstupme před něho s chvalozpěvy a písněmi mu zajásejme! 2. Pojďme, padněme, klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou. 3. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, jako tehdy v Masse na poušti, kde mě dráždili vaši otcové, zkoušeli mě, ač viděli mé činy."