Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. (Žalm 89)

2831

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. 1. Nalezl jsem Davida, svého služebníka, pomazal jsem ho svým svatým olejem, pevně ho drží má ruka i mé rámě ho posiluje. 2. Má věrnost a láska ho budou provázet, ve jménu mém zmohutní jeho síla. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, můj Bůh a skála mé spásy.