Text

Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země. 1. Veleb Hospodina, duše má! Hospodine, můj Bože, jsi nad míru velký! Velebností a vznešeností ses oděl, světlem se halíš jako pláštěm. 2. Zemi jsi založil na jejích základech, nezakolísá na věčné věky. Oceánem jsi ji přikryl jako šatem, nad horami stanuly vody. 3. Pramenům dáváš stékat v potoky, které plynou mezi horami. Podél nich hnízdí nebeské ptactvo, ve větvích švitoří svou píseň. 4. Ze svých komor zavlažuješ hory, země se sytí plody tvého díla. Dáváš růst trávě pro dobytek, bylinám užitečným člověku. 5. Jak četná jsou, Hospodine, tvá díla! Všechno jsi moudře učinil, země je plná tvorstva tvého. Veleb, duše má, Hospodina!