Text

Země je plná Hospodinovy milosti. 1. Neboť Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo. Miluje spravedlnost a právo, země je plná Hospodinovy milosti. 2. Jeho slovem vznikla nebesa, dechem jeho úst všechen jejich zástup. Vodstva moří shrnuje jako do měchu, do nádrží slévá oceány. 3. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. Z nebe shlíží­ Hospodin, vidí všechny smrtelníky. 4. Hospodina vyhlíží­ naše duše, on sám je naše pomoc a štít. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.