Ukaž mi, Pane, cestu k životu. (Žalm 16)

2847

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Ukaž mi, Pane, cestu k životu. 1. Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, ty mně zachováváš můj úděl. 2. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. Hospodina mám neustále na zřeteli, nezakolísám, když je mi po pravici. 3. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, i mé tělo bydlí v bezpečí, neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. 4. Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost, po tvé pravici je věčná slast.