Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. (Žalm 33)

2848

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. 1. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, sluší se, aby ho dobří chválili. Citerou oslavujte Hospodina, hrejte mu na desetistrunné harfě. 2. Neboť Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo. Miluje spravedlnost a právo, země je plná Hospodinovy milosti. 3. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost, aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu.