Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! (Žalm 27)

2851

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! 1. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? 2. Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života, abych požíval Hospodinovy něhy a patřil na jeho chrám. 3. Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, smiluj se nade mnou, vyslyš mě! Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá.