Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. (Žalm 22)

2942

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. 1.Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. Chudí se najedí do sytosti,. Kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: „Navěky ať žije vaše srdce!“ 2. Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, před ním se skloní všechna lidská pokolení. Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, před ním se skloní všichni, kdo v prach sestupují . 3.I má duše bude žít pro něho, mé potomstvo mu bude sloužit. Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: „To udělal Hospodin!“