Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. (Žalm 33)

2955

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 1. Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo. Miluje spravedlnost a právo, země je plná Hospodinovy milosti. 2.Jeho slovem vznikla nebesa, dechem jeho úst všechen jejich zástup. On totiž řekl a stalo se, on poručil a vše povstalo. 3. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost, aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu. 4. Naše duše­ Hospodina vyhlíží, on sám je naše pomoc a štít. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.