Text

R: Všichni byli naplněni Duchem Svatým a hlásali veliké Boží skutky. Aleluja, aleluja. 1. Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují, ti, kdo ho nenávidí, prchají před ním. Spravedliví se však radují, jásají před Bohem a veselí se v radosti. R: 2. Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno, upravte cestu tomu, kdo jezdí na oblacích, jeho jméno je Hospodin, jásejte před ním! Otec sirotků, ochránce vdov je Bůh ve svém svatém příbytku. R: 3. Bože, když jsi vycházel před svým národem, když jsi kráčel na poušti, země se třásla, také nebesa vydávala vláhu před Bohem, chvěl se Sinaj před Bohem, Bohem Izraele. R: 4. Ať je Pán žehnán každý den, nosí naše břemena, Bůh, naše spása. Náš Bůh je Bohem spásy, Hospodin, Bůh, dává uniknout smrti. R: 5. Ukaž, Bože, svou moc, tu moc, Bože, kterou na nás vykonáváš! Bázeň budí Bůh ze své svatyně, Bůh Izraelův, on dává sílu a statečnost svému lidu. Bůh buď veleben! R: 6. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. R: