Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 34)

2997

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 1. Ustavičně chci Hospodina velebit, vždy bude v mých ústech jeho chvála. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. 2. Velebte Hospodina se mnou, oslavujme spolu jeho jméno! Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, vysvobodil mě ze všech mých obav. 3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou! Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, pomohl mu ve všech jeho strastech. 4. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl kolem těch, kdo Hospodina ctí, a od zlého je chrání. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, blaze člověku, který se k němu utíká.