Nechte děti přijít ke mně (Antifona k přijímání dětí)

3011

Autor: Zdeněk Pololáník

Noty

Text

R: Nechte děti přijít ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří nebeské království. 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. (R:) 2. Velebte se mnou Hospodina, oslavujme spolu jeho jméno! Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, vysvobodil mě ze všech mých obav. (R:) 3. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, pomohl mu ve všech jeho strastech. (R:) 4. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, blaze člověku, který se k němu utíká. (R:) 5. Bojte se Hospodina, jeho svatí! Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. Mocní strádají a hynou hlady, nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. (R:) 6. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.