Miluji tě, Hospodine, má sílo! (Žalm 18)

3030

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Miluji tě, Hospodine, má sílo! 1. Miluji tě, Hospodine, má sílo, Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! 2. Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, a od svých nepřátel budu vysvobozen. 3. Ať žije Hospodin, + požehnána buď moje Skála, sláva buď Bohu, mému spasiteli! Veliká vítězství jsi popřál svému králi, dáváš přízeň svému pomazanému.