Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. (Žalm 41)

3050

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě. 1. Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi. Hospodin ho bude chránit, zachová ho naživu, učiní ho šťastným na zemi, nevydá ho zvůli jeho nepřátel. 2. Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, v nemoci z něho sejme veškerou slabost. Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě. 3. Mne však zachováš bez úhony, navěky mě postavíš před svou tvář. Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, od věků až na věky.