Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Žalm 96)

3084

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

R: Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. 1. Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu všechny země! Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! 2. Rozhlašujte den po dni jeho spásu, vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. 3. Radujte se, nebesa, zajásej země, zahuč moře a vše, co je naplňuje. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. 4. Před Hospodinem, že přichází, že přichází řídit zemi. Bude řídit svět spravedlivě, národy bude spravovat věrně.