Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Žalm 96)

3085

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívejte Hospodinu všechny země! Hospodinu zpívejte, velebte jeho jméno! 2. Rozhlašujte den po dni jeho spásu, vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. 3. Radujte se, nebesa, zajásej země, zahuč moře a vše, co je naplňuje. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. 4. Před Hospodinem, že přichází, že přichází řídit zemi. Spravedlivě bude řídit svět, národy bude spravovat věrně.