Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. (Žalm 98)

3087

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, neboť učinil podivuhodné věci. Vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého ramene. 2. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, svou spravedlnost zjevil před zraky pohanů. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost Izraelovu domu. 3. Uzřely všechny končiny země, spásu našeho Boha. Jásejte Hospodinu všechny země, radujte se plesejte a hrejte! 4. Na citeru Hospodinu hrejte, na citeru a s doprovodem zpěvu, za hlaholu trub a rohů, jásejte před Hospodinem Králem.