Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. (Žalm 116)

3102

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. 1. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: „Jsem tak sklíčen!“ Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných. 2. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, rozvázal jsi moje pouta. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno. 3. Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem v nádvořích domu Hospodinova, uprostřed tebe, Jeruzaléme!