Noty

pololanik-povyseni-svateho-krize.pdf
Instrum. schola / sbor, varhany
Autor Zdeněk Pololáník

Text

R: Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě, praví Pán. 1. Miluji tě, Hospodine, má sílo, Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! R: 2. Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, a od svých nepřátel budu vysvobozen. Vyrval mě mému mocnému nepříteli, těm, kdo mě nenáviděli, kdo mě předčili silou. R: 3. Honil jsem své nepřátele a dostihl je, nevrátil jsem se, dokud jsem je úplně nezničil. Potřel jsem je, že se nemohli vzchopit, padli mi pod nohy. R: 4. Zahnals na útěk mé nepřátele a zničil ty, kdo mě nenávidí. Bohu, který mě pověřil odplatou, pod moji moc národy sklonil. R: 5. Vysvobodil jsi mě od mých nepřátel, povýšils mě nad moje odpůrce, vyrvals mě z násilníkovy moci. Proto tě budu, Hospodine, mezi národy chválit, opěvovat chci tvoje jméno. R: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. R: