Noty

pololanik-slavnost-sv.-vaclava.pdf
Instrum. schola / sbor, varhany
Autor Zdeněk Pololáník

Text

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. 1. Nehněvej se na ty, kdo páchají zlo, nezáviď těm, kdo páchají nepravost. Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. 2. Lepší je troška, kterou má spravedlivý, než velké bohatství bezbožníků. Hospodin pečuje o život bezúhonných, dědictví jejich přetrvá věky. 3. Nebudou zahanbeni v dobách neštěstí, nasytí se ve dnech hladu. Hospodin dává krokům člověka sílu, má zalíbení v jeho životní cestě. Chraň se zlého a čiň dobré a přežiješ věky. 4. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.