Text

R: Uhnětl hory a stvořil vítr a svůj úradek zvěstuje člověku, působí jitřenku i temnotu a kráčí po výšinách země; jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů. 1. Hospodine, náš Pane, + jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, svou velebností převýšils nebesa! Z úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu navzdory svým odpůrcům, abys umlčel pomstychtivého nepřítele. R: 2. Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: Co je člověk, že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš? Učinils ho jen o málo menším než jsou andělé, ověnčils ho ctí a slávou, R: 3. dals mu vládnout nad dílem svých rukou, položils mu k nohám všechno: ovce i veškerý dobytek, k tomu i polní zvířata, ptáky na nebi a ryby v moři, vše, co se hemží na stezkách moří. R: 4. Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! R: