Text

R: Kdo dnem i nocí rozjímá zákon Hospodinův, vydá ovoce až přijde jeho čas. 1. Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní, nepostává na cestě, kudy chodí hříšní, a nezasedá ve shromáždění rouhačů, ale má zalíbení v Hospodinově zákoně a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí. (R:) 2. Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů ve svůj čas přináší ovoce, listí mu nevadne a daří se mu vše, co koná. (R:) 3. Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak: jsou jako pleva rozvátá větrem. Proto neobstojí bezbožní na soudu ani hříšní ve shromáždění spravedlivých. (R:) 4. Vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných skončí záhubou. (R:) 5. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a navěky věků. Amen. (R:)