Noty

pololanik-srdce-pj.pdf
Instrum. varhany, zpěv
Autor Zdeněk Pololáník

Text

R: Jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. 1. Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“ Na nebi jsi upevnil svou věrnost. R: 2. Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine, a tvou věrnost shromáždění svatých. Spravedlnost a právo jsou základem tvého trůnu, milost a věrnost před tebou kráčejí. R: 3. Neboť ty jsi leskem jejich moci a tvou přízní roste naše síla. Má věrnost a láska ho budou provázet, ve jménu mém zmohutní jeho síla. R: 4. Navěky mu zachovám svou milost, má smlouva s ním platit nepřestane. Svou milost mu však neodejmu a svou věrnost neporuším. R: 5. Nezapřu svoji smlouvu, výrok svých rtů nepozměním. R: 6. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.