Noty

Text

R: Hle, já jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa. Aleluja. 1. Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují, ti, kdo ho nenávidí, prchají před ním. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, upravte cestu tomu, kdo jezdí na oblacích. R: 2. Jeho jméno je Hospodin, jásejte před ním! Otec sirotků, ochránce vdov je Bůh ve svém svatém příbytku. R: 3. Vystoupils do výšin, zajatce zajals, vzal sis lidi jako dar, i ty, kteří nechtějí bydlit u Hospodina, Boha. Ať je Pán žehnán každý den, nosí naše břemena, Bůh, naše spása. R: 4. Náš Bůh je Bohem spásy, Hospodin, Bůh, dává uniknout smrti. Objevuje se tvůj průvod, Bože, průvod mého Boha, mého krále, směřující do svatyně. R: 5. Ukaž, Bože, svou moc, tu moc, Bože, kterou na nás vykonáváš. Ať pro tvůj chrám v Jeruzalémě přinášejí králové dary! R: 6. Pozemské říše, zpívejte Bohu, velebte Pána, který jezdí po nebesích, po odvěkém nebi! Hle, ozývá se jeho hlas, hlas mocný: R: 7. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.