Noty

pololanik-trojice.pdf
Instrum. varhany, zpěv
Autor Zdeněk Pololáník

Text

R: Protože jste synové, poslal vám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: "Abba Otče!" 1. Požehnaný Bůh věčně živý i jeho království. Oslavujte ho před národy, synové Izraele, + neboť on vás mezi ně rozptýlil a tam ukázal svoji vznešenost. R: 2. Bude vás trestat pro vaše nepravosti, ale smiluje se nad vámi nade všemi a shromáždí vás ze všech národů, kdekoli jste byli rozptýleni. R: 3. Když se k němu obrátíte celým srdcem a celou svou duší a budete před ním správně jednat, on se k vám obrátí a už před vámi neskryje svoji tvář. R: 4. A nyní pohleďte na to, co vám učinil, a zplna jej oslavujte svými ústy. Velebte spravedlivého Pána a ctěte věčného krále! R: 5. Všichni vyvolení, velebte Pána, + všichni chvalte jeho vznešenost. Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho. Jeruzaléme, svaté město, Pán tě bude trestat za skutky tvých rukou. R: 6. Dobrými skutky oslavuj Pána a veleb věčného krále, aby byl tvůj svatý příbytek s radostí v tobě znovu vybudován, aby Pán v tobě naplnil radostí všechny vyhnance a miloval v tobě všechny ubohé po všechny věky. R: 7. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.