Dal jsi nám, Pane, chléb z nebe, abys nás naplnil radostí a sytil naši touhu po tobě

3722

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

R: Dal jsi nám, Pane, chléb z nebe, abys nás naplnil radostí a sytil naši touhu po tobě. 1. Oslavím Hospodina celým srdcem ve sboru spravedlivých i ve shromáždění. Veliká jsou Hospodinova díla, ať o nich uvažují všichni, kteří je milují. R: 2. Velebnost a vznešenost je jeho dílo a jeho spravedlnost zůstává navěky. Památku ustanovil na své divy; Hospodin je milosrdný a dobrotivý. R: 3. Dal pokrm těm, kdo se ho bojí, neustále bude pamatovat na svou smlouvu. Své mocné činy ukázal svému lidu, když jim dal majetek pohanů. R: 4. Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, spolehlivé jsou všechny jeho příkazy, pevné jsou navěky, navždy, provedené v pravdě a právu. R: 5. Svaté a velebné je jeho jméno. Počátek moudrosti je bát se Hospodina: moudře jednají všichni, kdo tak činí; jeho chvála zůstává navždy. R: 6. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. R: