Text

R: Jedli a důkladně se nasytili, Hospodin jim splnil, po čem toužili. 1. Slyš, můj lide, mé naučení, nastav uši slovům mých úst! Co jsme slyšeli a poznali, co nám otcové vyprávěli. R: 2. Nezatajíme svým synům, příštímu pokolení budeme vypravovat slavné Hospodinovy činy i jeho moc, podivuhodné skutky jím vykonané. Poručil tedy mrakům nahoře a otevřel brány nebes. R: 3. Seslal na ně déšť many, aby se najedli, a dal jim nebeský pokrm. Člověk jedl chléb silných, pokrm jim poslal do sytosti. R: 4. Východnímu větru dal vanout z nebe a svou mocí přivedl vítr od jihu. Jak by to prach byl, seslal na ně déšť masa, jak by to byl mořský písek, dal jim pernaté ptáky. Padli do jejich tábora, kolem jejich stanů. R: 5. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.