Uzřely všechny končiny země

Text

R: /: Uzřely všechny končiny země spásu našho Boha. :/ 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, neboť učinil dobré věci. Vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého tamene. R. 2. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. Rozpomenul se na svou dobrotu a větnost Izraelovu domu. R. 3. Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. Jásejte Hospodinu, všechny země, raduj se, plesejte a hrejte. R. 4. Hrejte Hospodinu na citeru, na citeru a s doprovodem zpěvu, za hlaholu trub a rohů jásejte před Králem Hospodinem. R.