Otče náš

804

Autor: Jiří Černý
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Noty

svěť se C D m sích, po jmé no če náš, jenž C Ot ne be A m na jsi F buď C Tvé, le Tvá, Tvé, A m přijď G F krá lov ství ze C mi, chléb náš ko v ne bi, na D m ja i F B tak pusť nám a A m od F na še vi zdej ší D m dej A m ve C nám G dnes na B ští me šim F vi F ja D m C ny, my od pou kož i ku veď nás A m v po še ní, C a kům C ne u zlé od C ho. I a D m nás zbav G le boť ho, A m ne F Tvé je a II le C D m G od zlé zbav nás A B C ky. F men! ství i F moc C krá lov slá D m na va i

Text

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, (1)ale zbav nás od zlého. (2)ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen!