Blaze tomu, jehož hřích je přikryt (Žalm 32)

873

Autor: Filip Mana

Text

R: Blaze tomu, jehož hřích je přikryt. 1. Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt. Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, v jehož duši není klamu. R. 2. Dokud jsem mlčel, chřadly mi kosti v mých ustavičných nářcích. Vyznal jsem se Ti ze svého hříchu, svou nepravost jsem nezatajil. Řekl jsem: „Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti“, a Tys odpustil, co jsem zavinil hříchem. R. 3. Tys mé útočiště, ušetříš mě úzkostí, zahrneš mě radostí ze záchrany. Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví, jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce. R.