Noty

lom, ro Pro dů: Pa ne, hlas Vo 1. lid ských všech kých trp plo ne be sa! Zkřeh ze kve ple sá. Roz te, co o ži je za a ňu na pl je čas, by lo pouš již se tí, spa sit při jde nás. své ti Bůh o pouš ne tí,

Text

#Vstup 1. Volá hlas všech lidských rodů: Prolom, Pane, nebesa! Zkřehlá země trpkých plodů ožije a zaplesá. Rozkvete, co bylo pouští, již se naplňuje čas, Bůh své děti neopouští, přijde spasit nás. 2. Ducha Božího nám zjeví, osud světa rozhodne, sklidí zrno, spálí plevy, vytne větve neplodné. Přiznávám své viny, dluhy, kromě hříchů nemám nic, opouštím své bludné kruhy, pospíchám ti vstříc. #Před evangeliem 3. Slovo Boží jitří, hojí, těší nás i burcuje, Ježíš zemi s nebem spojí, Písmo volá: Blízko je! Pane, mluv a dej ať slyším, dej, ať srdcem odpovím, ať jsem věrným, stále bližším bratrem Kristovým. #Obětní průvod 4. Svěřujem ti celou zemi, vesmír, lidstvo, přírodu, dej, ať všechno ve stvoření zraje k tvému příchodu. Též jsem zrnem ve tvém poli, příští chléb v něm dozrává. Ve všem, co mě těší, bolí, děj se vůle tvá. #Přijímání 5. Přišel v dávné minulosti, člověkem se s námi stal, přijde v slávě budoucnosti jako soudce, jako král. Přicházíš i nyní, v čase, v chlebě, víně živý Pán, sytíš, léčíš, rozdáváš se, šťasten, kdo je zván. 6. Život Boží zasáhne mě, pronikne a občerství předchuť lásky naplněné nebeského království. Přijímám tě zas a znova, Kriste, pokrme mých úst, chci se ztrácet, umenšovat, abys mohl růst. #Závěr 7. Nevíme, co přijde, Pane, víme však, že přijdeš ty, řeka času zvolna plyne k oceánu věčnosti. Kéž tvé službě zasvěcuji každý svěřený mi den a tvůj příchod připravuji v světě neklidném. 8. Maria, ty první z tvorů, jitřní hvězdo spasení, nauč děti po svém vzoru říkat Otci: Staň se mi! Ať jsme stateční a bdělí, světlo světa, sůl a kvas, život Boží ať se vtělí do každého z nás.