Text

#Vstup 1. Všichni jsme děti, děti Boží, ať je kdo mladý nebo stár, /: z Otcovy ruky přijali jsme svůj život jako z lásky dar. :/ 2. A Pán v nás dovrší, co začal, je strážcem našich kroků všech. /: Ve vlnách času, v bouřích zkoušek je jistý cíl a pevný břeh. :/ #Před evangeliem 3. Blažení plačící a chudí, ty bude těšit Ježíš sám. /: Pevněji obejmou své kříže a řeknou: Vůle tvá se staň! :/ 4. Až slovem plným síly, moci, zeptáš se Pane, vyznám rád /: a odpovím ti na pozvání: Tobě chci žít i umírat. :/ #K udělování pomazání 5. Skloň se k nám, Pane, vztáhni ruku k doteku božské posily. /: Nad naší bídou vyřkni slovo, po němž i mrtví ožili. :/ 6. I já tě vyhlížím a volám: Smiluj se, Pane, nade mnou. /: Olejem svatým v pomazání vtiskni mi pečeť tajemnou. :/ #Obětní průvod 7. Kdo nezná oběť, nezná lásku, neobstojí, až přijde soud. /: Chcem živé dary vlastních srdcí ti k proměnění nabídnout. :/ 8. Všechno, co, Pane, ještě zbývá do plné míry útrap tvých, /: chcem ve tvé síle k spáse světa na vlastním těle doplnit. :/ #Přijímání 9. Den za dnem míjí život lidský, krok za krokem se blíží cíl. /: Večer své děti volá Otec domů, kde stůl jim připravil. :/ 10. Jak toužím jíst a pít z tvých darů! Otvírám srdce, ústa svá. /: Kéž moje duše tebou roste, když síly těla ubývá. :/ #Závěr 11. Buď dobré mysli, dcero, synu, pevně tě drží ruka má. /: Nezajde slunce za tvůj obzor, nepohltí tě hrobu tma. :/ 12. Nekončí život těm, kdo věří; můj Pane, díky, že tě znám. /: V slabosti naší zjev svou sílu, Ježíši věrný, pomoz nám! :/