Svatým bratřím chvály znějí

1746

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

1. Svatým bratřím chvály znějí, Cyrilu a Metoději. Naši zemi, úhor spící, proměnili ve vinici. Tam, kde člověk Bohem hoří, nový řád Duch Svatý tvoří. Vzdělávejte dál a zas církev, národ, celou vlast. 2. Sestro mocná přímluvami, svatá Ludmilo, buď s námi! Zní hlas, volá, výzvu nese do všech věků: Proměňte se! Ty jsi prošla křtem té změny, ne však národ zaslepený. Dnes a v každém století zraje plod tvé oběti. 3. Svatý Václave, náš kníže, rozmnožil jsi slávu kříže. Nejsilnější pán a vládce je ten, kdo je silný v lásce. Tisíc let už tvoje vláda tvářnost našich dějin spřádá. Dej i nám, ať s Ježíšem na život a na smrt jdem. 4. Pastýř věrný v službách Otce, biskup Vojtěch, zná své ovce. Vlastním lidem zapuzený, ohněm zkoušek vytříbený učí nás, jak s křížem dojít, všechno snést i krev svou prolít. Vede národ znavený k jedinému Prameni. 5. Z našich světců Prokop prvý Krista neoslavil krví. V hloubi lesů u Sázavy objevuje poklad pravý. Boží pramen v tichu prýští, hasí žízeň v dobách příštích. Za dědictví bohaté díky, svatý opate. 6. Zdislavo, ty paní chudých, květe vzrostlý z naší půdy, ženo soucitná a zbožná, kéž tvou pomoc národ pozná. Uč nás slyšet v každém bližním Kristův hlas, jenž volá: Žízním! Pomoz matkám, manželkám stavět z rodin živý chrám. 7. Dík a prosba stále živá sestru Anežku dnes vzývá. Perla královského rodu rozhodla se pro chudobu. U Vltavy klášter staví, službou chudým Krista slaví. Cestou smíru, pokoje se svým lidem putuje. 8. Svatá Hedviko, buď zdráva, památka tvá nepřestává. Kněžnou jsi i kajícnicí, manželkou i řeholnicí. Hříchy doby, v níž jsi žila, tvoje víra převážila. I dnes v církvi pomoz všem uznat vzácný podíl žen. 9. Ježíš mezi apoštoly bratrů dvojice si volí. S Vojtěchem, svým bratrem svatým, spěchá k pohanům i Radim. Žije dílo Gorazdovo i svědectví Hrozantovo. Jim a bezejmenným všem s celou církví děkujem. 10. Otče hodný vděčné úcty, svatý Jene Nepomucký! Kněžské srdce, v Bohu stálé, nepodlehne zvůli krále. Muka tvého umírání Ježíš mění v požehnání. Kéž i dnešní bratři tví najdou sílu k hrdinství. 11. Díky Janu Sarkandrovi za svědectví psané krví. V dobách zmatků, tmy a svárů obstál strážce Božích darů. Vypros kněžím, otče Jene, srdce pevné, nezlomené, které bolest ani strach neochromí ve zkouškách. 12. Vděčně chválí církev celá Klementa Hofbauera. Dodnes žehná, prosí, tvoří, světoběžník v službě Boží. Duším, jež se v hříchu ztrácí, zpovědník zas život vrací. Uč nás dávat víc než brát, celý národ Kristu vrať! 13. Celý svět je Božím polem, Pán chce všechny za svým stolem, horstva ani oceány setbě Slova nezabrání. Z Čech do Ameriky míří muž, jenž výzvy Boží šíří. Ovoce tvé zůstane, svatý Jene Neumanne. 14. Světce Klimenta též ctíme, papeže z dob rané církve, jehož úctu v našem kraji staletí nám předávají. Ježíš přátelům svým věří, klíče od nebe jim svěří. Kliment za časů, kdy žil, život za ně položil. 15. Svatý Víte, mladý svědku, známý rodům dávných předků, cizí je tvůj kraj i doba, neznámá je tvá podoba. Přesto v Kristu, živém kmeni, důvěrně jsme sjednoceni. Svěřujem tvé ochraně mládež v našem národě. 16. Svatý Norbert dnes jak kdysi ducha smíru v církvi křísí. Slovy, činy oznamuje, že jen Ježíš sjednocuje. Z mnoha zrn se chleba stává, z mnoha bratří církev pravá. Kéž jsme kvasem jako ty smíru, lásky, jednoty.