Pojďte se poklonit Bohu. (Žalm 100)

3080

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Pojďte se poklonit Bohu. 1. Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s radostí, vstupte před něho s jásotem! 2. Uznejte, že Bůh je Hospodin: on nás učinil, a my mu náležíme, jsme jeho lid a stádce jeho pastvy. 3. Vstupte do jeho bran s díkem, do jeho nádvoří s chvalozpěvem, slavte ho, žehnejte jeho jménu! 4. Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost.