Noty

i voj ska D ho, E m Bůh C la je nou ces tu C D mou, so vol On E m se D své spa ho a mi dal štít C E m ne boť le bi la C zve D mne. E m dob vost Je ho ro ti

Text

Bůh je síla má i vojska mého, On způsobí volnou cestu mou. neboť dal mi štít spasení svého a dobrotivost Jeho zvelebila mne. /: Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina. A kdo je skálou kromě Boha našeho! :/