Text

I když fíkovník nevypučí, réva výnos nevydá, i když pokrm z pole nevzejde mi, nezrodí se oliva, i kdyby z ohrad zmizel všechen brav, i kdyby v chlévech dobytek nebyl: Já budu jásat stále, zpívat k Boží chvále, Hospodinu píseň zazpívám. Já oslavím ho písní, dal mi radost v tísni, jenom Hospodin je spása má.